Događaji

Назив документа

Датум објављивања

Poziv akcionarima za XIX sednicu Skupštine 20.05.2024
Punomoćje fizičko lice
20.05.2024
Punomoćje pravno lice 20.05.2024
FORMULAR (fizičko lice) 20.05.2024
FORMULAR (pravno lice) 20.05.2024
1. Odluka o imenovanju zapisničara 20.05.2024
2. Usvajanje zapisnikа 20.05.2024
2.1 Zapisnik sa 3 vanredne sednice Skupštine 06.10.2023. godine 20.05.2024
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora
20.05.2024
3.1 Izveštaj Odbora direktora 20.05.2024
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora 20.05.2024
4.1 BAS a.d. Godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu
20.05.2024
4.2 Izveštaj revizora FI 23_BAS, Beograd 20.05.2024
5. Odluka o raspodeli dobiti
20.05.2024
6. Odluka o usvajanju izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja direktora 20.05.2024
6.1 Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja direktora 20.05.2024
7. Odluka o usvajanju izveštaja o ceni iznosa i strukture naknada za svakog direktora
20.05.2024
7.1 Izveštaj o naknadama za svakog direktora
20.05.2024
8. Odluka o razrešenju izvršnih direktora Odbora direktora
20.05.2024
9. Odluka o imenovanju izvršnih direktora u Odbor direktora 20.05.2024
10. Odluka o usvajanju politike naknada 20.05.2024
11. Odluka o izboru revizora
20.05.2024
11.1 Potvrda o nezavisnosti kotirani entitet - BAS 20.05.2024
11.2 Potvrda - konsultantske usluge BAS
20.05.2024
11.3 BAS a.d. Ugovor o reviziji 2024.
20.05.2024
Zapisnik sa III vanredne sednice Skupštine (06.10.2023. godina) 17.10.2023
Izveštaj komisije za glasanje sa III vanredne sednice Skupštine akcionara 10.10.2023
2. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti 10.10.2023
2b - Odluka o imenovanju zapisničara na III vanrednoj sednici Skupštine 10.10.2023
2v - Verifikacija zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine 10.10.2023
POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU04.10.2023
Poziv akcionarima za III vanrednu sednicu Skupštine13.09.2023
Utvrđene vrednosti akcije "BAS"a.d.13.09.2023
1b - Imenovanje zapisničara13.09.2023
1v - Prilog zapisnik13.09.2023
1vv - Verifikacija zapisnika13.09.2023
Prilog - raspolaganje imovinom velike vrednosti13.09.2023
Predlog odluke za raspolaganje imovinom velike vrednosti13.09.2023
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara13.09.2023
Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara13.09.2023
Formular za glasanje 2023 za pravna lica13.09.2023
Formular za glasanje 2023 za fizička lica13.09.2023
GENERALNO PUNOMOĆJE 13.09.2023
Zapisnik sa XVIII redovne sednice Skupštine akcionara "BAS" 29.06.2023
7.Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva19.06.2023
6-Odluka o potvrđivanju odluke odbora direktora 1588-3 od 11.05.2023. godine19.06.2023
5-Odluka o potvrđivanju odluke odbora direktora 1135-2 od 31.03.2023. godine19.06.2023
4-Odluka o izboru revizora za 2023. godinu i naknadi za njegov rad19.06.2023
3-Odluka o usvajanju Izveštaja odbora direktora19.06.2023
2-Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu19.06.2023
1v-Odluka o verifikovanju zapisnika sa II vanredne sednice skupštine19.06.2023
1b-Odluka o imenovanju zapisničara na XVIII redovnoj sednici skupštine19.06.2023
Izveštaj Komisije za glasanje - XVIII redovna sednica Skupštine19.06.2023
Utvrđene vrednosti akcije ''BAS''a.d.15.06.2023
7. Predlog Odluke (Raspolaganje imovinom velike vrednosti)05.06.2023
7. Prilog-raspolaganje imovinom velike vrednosti05.06.2023
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara05.06.2023
Formular ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara05.06.2023
Odluka dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara05.06.2023
Poziv akcionarima za XVIII redovnu sednicu skupštine18.05.2023
1б-Imenovanje zapisničara 2023.18.05.2023
1в-Prilog zapisnik18.05.2023
1вв-Predlog Odluke - Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice18.05.2023
2 Prilog - Finansijski izveštaj 2022. godina18.05.2023
2-Predlog odluke finan.izveštaj za 2022 godinu18.05.2023
3. Prilog-izveštaj Odbora direktora18.05.2023
3a. Predlog odluke-Izvestaj odbora direktora 202318.05.2023
4 Prilog-Izbor revizora za 2023. godinu18.05.2023
4а. BAS Ponuda_revizija 202318.05.2023
4б predlog odluke-revizor 202218.05.2023
5. Prilog uz tačku 5. 202318.05.2023
5а predlog odluke-kooptacija 202318.05.2023
6. Prilog uz tačku 6. 202318.05.2023
6а predlog odluke-kooptacija 202318.05.2023
FORMULAR za glasanje 2023- za fizičko lice18.05.2023
FORMULAR za glasanje 2023 za pravno lice18.05.2023
GENERALNO PUNOMOĆJE 202318.05.2023
PUNOMOĆJE 202318.05.2023
Zapisnik sa II Vanredne sednice Skupštine akcionara BAS a.d. - 10.04.2023.18.04.2023
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2021. GODINU17.05.2022
Godišnji finansijski izveštaj za 2020.21.06.2021
Godišnji finansijski izveštaj za 2019.25.04.2019
Godišnji finansijski izveštaj za 2018.25.04.2019
Godišnji finansijski izveštaj za 2017.27.04.2018
Godišnji finansijski izveštaj za 2016.28.04.2017
Godišnji finansijski izveštaj za 2015.27.06.2016
Godišnji finansijski izveštaj za 2014.30.04.2015
Godišnji finansijski izveštaj za 2013.29.04.2014
Godišnji finansijski izveštaj za 2012.26.04.2013
Godišnji finansijski izveštaj za 2011.22.04.2012