Događaji

Naziv dokumenta

Datum objavljivanja

Zapisnik sa 15. redovne Skupštine BAS-a17.07.2020
Izveštaj komisije za glasanje sa 15. redovne sednice Skupštine BAS-a17.07.2020
Donete odluke sa 15. redovne sednice Skupštine BAS-a17.07.2020
Godišnji finansijski izveštaj za 2019.17.07.2020
Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine 2020. godine17.06.2020
Predlog odluke za tačku 1b - imenovanje zapisničara17.06.2020
Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionaraBAS-a 201917.06.2020
Predlog odluke za tačku 1v - verifikacija zapisnika sa predhodne sednice17.06.2020
Predlog odluke za tačku 2 - usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. sa mišljenjem revizora17.06.2020
Predlog odluke za tačku 2a - finansijski izveštaj za 2020. godinu17.06.2020
Predlog odluke za tačku 2b - neto dobitak17.06.2020
Prilog uz tačku 3 - izveštaj odbora direktora za 2020. godinu17.06.2020
Predlog uz tačku 3 - izveštaj odbora direktora za 2020. godinu17.06.2020
Prilog uz tačku 4 - razrešenje direktora17.06.2020
Predlog odluke za tačku 4a - razrešenje direktora17.06.2020
Prilog uz tačku 5 - imenovanje direktora17.06.2020
Predlog uz tačku 5 - imenovanje direktora17.06.2020
Prilog uz tačku 6 - Donošenje odluke o politici naknada i nagrada direktora u odboru direktora i davanju saglasnosti na ugovore za rad direktora o odboru direktora17.06.2020
Predlog uz tačku 6a - Donošenje odluke o politici naknada i nagrada direktora u odboru direktora i davanju saglasnosti na ugovore za rad direktora o odboru direktora17.06.2020
Prilog uz tačku 7 - donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad17.06.2020
Predlog uztačku 7a - donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad17.06.2020
Formular za glasanje akcionara u odsustvu - za akcionara pravno lice 17.06.2020
Formular za glasanje akcionara u odsustvu - za akcionara fizičko lice 17.06.2020
Generalno punomoćje17.06.2020
Punomoćje17.06.2020
Pravilnik o uzbunjivačima31.01.2016
Godišnji finansijski izveštaj za 2018.25.04.2019
Godišnji finansijski izveštaj za 2017. 27.04.2018
Godišnji finansijski izveštaj za 2016.28.04.2017
Godišnji finansijski izveštaj za 2015.27.06.2016
Godišnji finansijski izveštaj za 2014.30.04.2015
Godišnji finansijski izveštaj za 2013.29.04.2014
Godišnji finansijski izveštaj za 2012.26.04.2013
Godišnji finansijski izveštaj za 2011.22.04.2012