Информације и резервације карата

Информације и резервације о поласцима и доласцима

( Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија)

Телефон   +381 11 2636 299

Радно време 00 – 24

Информације и резервације о међународним поласцима и доласцима

( без Црне Горе, Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније)

Телефон   +381 11 2627 146, +381 11 6658 759

Радно време:

7:00 – 20:00 понедељак-петак

7:00 – 16:00 недељом

 

 

Услови резервације и продаје карата

 • БАС – Београдска аутобуска станица се обавезује да врши резервацију и продају карата у име и за рачун превозника. Возна карта је доказ да је закључен Уговор о превозу између превозника и путника.
 • БАС се обавезује да ће вршити продају карата за сва седишта у аутобусу по утврђеном алотману а резервацију седишта вршити по принципу првог слободног седишта.
 • БАС не може продати возну карту деци испод 6 година старости без пратиоца.
 • БАС се обавезује да ће вршити продају возних карата до 30 дана унапред.
 • БАС је дужан да путнику на његов захтев врати пуну вредност наплаћене превознине и станичне услуге ако дође до грешке приликом продаје возне карте од стране овлашћеног особља БАС-а.
 • БАС је дужан да путнику изврши повраћај пуне вредности превознине и наплаћене станичне услуге када се превоз не одржи због више силе (завејан пут, одрон на путу, оштећење моста, прекид саобраћаја и сл.), као и у случајевима када превоз не отпочне по реду вожње или се не одржи кривицом превозника.
 • Путник има право да одустане од путовања пре него што отпочне његово извршење. Ако путник одустане од путовања најкасније 2 сата пре почетка путовања БАС је дужан да врати путнику наплаћену превознину уз задржавање 10% од износа наплаћене превознине и пуног износа наплаћене станичне услуге.
 • Путник нема право повраћаја наплаћене превознине и станичне услуге у случају када одустане од путовања у року краћем од 2 сата пре почетка путовања.
 • БАС се обавезује да уз купљену карту изда и жетон како би обезбедили несметан излазак путника на перонски простор.
 • Отворена повратна карта састоји се из две карте. Прва карта је карта за полазак из Београда  одређен са свим елементима путовања (назив превозника, место, датум, време, перон, и седиште). Друга карта је карта за повратак на којој је исписан назив превозника, релација из места повратка до Београда, као и цена са попустом. Остали елементи путовања (датум, време, перон и седиште) су празни и служе за оверу. Карта се може оверити на шалтерима аутобуске станице, код овлашћеног лица или возног особља.
 • У левом углу карте пише време важности повратне карте а у десном упозорење да „важи искључиво уз карту у одласку“.
 • Обавеза путника је да карту у повратку овери у важећем року за превозника са којим је започео путовање или његовог кооперанта (ако је дао сагласност) а карту у одласку сачува до завршетка путовања.
 • Код куповине карaтa преко интернета путник је дужан да уплатницу (као доказ о уплати) пошаље електронском поштом на адресу Бас-а са које је добио податке о уплати, најкасније 24 сата од времена добијања инструкција БАС-а о плаћању. Уколико се уплата не изврши у наведеном року резервације ће се поништити.
 • Након добијања обавештења електронском поштом, од стране БАС-а да је карта одштампана, путник може да преузме одштампану карту на шалтеру БАС-а. Крајњи рок за преузимање карте је 2 сата пре времена поласка.
 • Карта се може преузети на шалтеру уз обавезно показивање неког идентификационог документа (лична карта, пасош, возачку дозволу, студентски индекс…). Да би у име путника карту преузело неко друго лице потребно је да зна: име и презиме наручиоца,  адресу, број резервације, релацију и датум путовања. Лице које преузима карту треба да остави своје податке на шалтеру.
 • Путник је дужан да поседује документ којим се потвђује одабрани попуст (индекс за студенте, здравствену књижицу за децу, чек од пензије…).